Reunió a la Inspecció de Treball de Tarragona

INFORME DE LA REUNIÓ MANTINGUDA A LA SEU DE L’INSPECCIÓ DE TREBALL DE TARRAGONA SOBRE EL CONTROL DE JORNADES DE TREBALL DELS TREBALLADORS

L’objecte de la reunió mantinguda a instàncies de la Federació d’Hostaleria i Turisme de Tarragona i de l’Associació Hotelera de Salou, Cambrils i la Pineda, és el de la inquietud que ha provocat la implantació definitiva del control de jornades de treball a la totalitat d’empreses i treballadors del nostre sector i per exposar els dubtes o inconvenients que comporta aquest control, tenint en compte les característiques de les empreses a les que representem.

Les jornades laborals de la plantilla del sector d’hostaleria, ja siguin de temporada o amb permanència durant tot l’any, estan marcades per una necessitat de certa flexibilitat i irregularitat, per poder afrontar les setmanes de més afluència de clients, amb càrrec a altres setmanes d’ menor càrrega de treball. Al que ens va respondre que el compliment de les opcions de l’Estatut dels Treballadors en matèria de jornada i d’altres normatives com el Decret de Jornades especials que regulen l’acumulació de descansos setmanals i la possibilitat d’incrementar el nombre d’hores treballades en una jornada , sense perjudici que s’hagin de complir certs requisits, afecten les actuacions de la inspecció que es puguin efectuar durant aquesta temporada. És per això que no estaran dirigides a fiscalitzar jornades sense contextualitzar-al còmput anual que marca el nostre conveni col·lectiu sectorial que actualment està en 1791 hores.

La funció de la Inspecció procurarà vetllar perquè les empreses realment compleixin amb la normativa recentment en vigor i posin els mitjans necessaris per dur a terme el control de la jornada diària dels seus treballadors.

No obstant això, fins a la data no s’ha elaborat o comunicat, cap campanya ni directiva destinada a actuar en aquesta matèria, el que significa que els inspectors que facin actuacions en una empresa procediran segons el seu criteri, com és habitual, i pot requerir el compliment del control de jornada diària dels treballadors sancionant insistim segons el seu criteri de gravetat de l’incompliment.


La implantació del sistema de control, de jornada, ha de complir amb els requisits legals, aquests són que la jornada estigui totalizada dia a dia i contingui la signatura del treballador diàriament si es registra en format plantilla manual. En el supòsit de sistemes informàtics o de reconeixement biomètric, resulta evident que no serà necessària la signatura del treballador.
En ambdós casos serà necessari que es lliuri de forma fefaent una llista mensual a cada treballador amb la jornada realitzada i guardar aquests registres durant quatre anys per tenir-los a disposició de la Inspecció de Treball si els requereix.

Les sancions en matèria de control de la jornada, han estat específicament regulades i van des de 626 € a 6.250€. Els criteris de graduació de la sanció estaran relacionats amb el grau d’incompliment, valorant per exemple el nombre de treballadors afectats, la mida de l’empresa i la seva capacitat econòmica, entre d’altres.

Per a més informació sobre la nova normativa no dubteu en contactar amb nosaltres al 977239600


Comments are closed.