Distintius de categorització hotelera

Us recordem que els establiments d’allotjament turístic han d’indicar, en la seva publicitat, el nom, grup i categoria, si escau, en què es classifiquen, així com tots els serveis propis de la categoria que no estiguin inclosos en el preu de la unitat d’allotjament.

*El número de registre ha de constar al full de preus i a qualsevol publicitat que facin del seu establiment. I es recomana que també s’indiqui a la factura. 
FACTURACIÓ
La factura ha de contenir les següents dades
a) La identificació de la persona titular de l’establiment.
b) La identificació de l’establiment.
c) La identificació de la persona usuària.
d) unitat d’allotjament utilitzada.
e) El nombre de persones allotjades.
f) La data d’entrada i de sortida, desglossada per dies.
g) El preu global de la pernoctació o jornada, amb desglossament dels serveis prestats no inclosos en el preu global de la pernoctació.
h) Les dades relatives a la repercussió dels impostos i taxes que gravin la prestació dels serveis en els termes establerts en la normativa tributària
Les factures han complir la resta de requisits generals previstos en l’ordenament
FULL DE NOTIFICACIÓ DE PREUS
S’ha de lliurar a la persona usuària, abans de la seva admissió, la informació dels preus que corresponen als serveis que ha pactat inicialment, mitjançant qualsevol suport, on ha de constar, com a mínim en català:
a) Nom, grup i categoria de l’establiment.
b) Número o identificació de la unitat d’allotjament.
c) Preu de la unitat d’allotjament i dels diferents serveis pactats.
d) Data d’entrada i de sortida.
e) Nombre màxim de persones que admet la unitat d’allotjament.
f) Petició de llit complementari, si escau.
g) Preu dels serveis inclosos en el servei d’allotjament i els no inclosos.
El suport de què es tracti, legalment vàlid, té valor de prova a efectes administratius, i ha de ser conservat per l’establiment d’allotjament turístic a disposició de la inspecció de turisme durant el termini de sis mesos.
No és necessari lliurar el full a què fa referència el present article quan la persona usuària hagi contractat la unitat d’allotjament per mitjà d’un agent de viatges o empresa d’intermediació, amb confirmació escrita.
El preu de les unitats d’allotjament es compta per dies o jornades.
 


CONSULTA el dossier que exposa les bases de la nova proposta gràfica per als diversos distintius de categorització hotelera i d’apartaments turístics existents i els paràmetres per a la seva correcta aplicació
CONSULTA les instruccions d’anclatge dels distintius de categorització hotelera i d’apartaments turístics

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *